ArnoVanThiel

Bij deze voelt ondergetekende, Arno van Thiel, een volle neef van de helaas veel te jong overleden directeur A. van Thiel, de behoefte om e.a.a. te memoreren bij zijn aanmelding d.d. 23 augustus j.l.

Terug in Nederland in het jaar 1946, na de Japanse interneringskampen in het voormalige Ned. Oost-Indië te hebben overleefd, kwamen wij, mijn broer Pim en ondergetekende, terecht in het circuit van spoedcursussen, immers wij hadden nagenoeg, ja een rapport van de 1ste klas tot Kerstmis 1940, geen onderwijs genoten.

Na het doorlopen van de lagere school (pardoes in klas 3 geplaatst), privé lessen en nadien brugklassen bij de Fraters op het internaat doorlopen te hebben, heeft ondergetekende later begrepen dat de vraag gesteld werd; "en wat nu"? Daar onze vader nog in Indië verbleef als Officier van Gezondheid bij het toenmalige KNIL, lag het antwoord op de vraag voor de hand! "Stuur de jongens maar naar mij!" aldus mijn oom. Hetgeen de aanleiding was dat wij, mijn broer en ik, op het Bisschoppelijk College in de St.Christoffelstraat te Roermond als leerlingen werden ingeschreven.

Daar wij nog geen vast woonadres in Nederland hadden (o.m. woningnood) pendelden wij tijdens de vakanties tussen wederzijdse familieleden en verbleven wij aldus meestentijds op het College. Een positieve kant aan e.e.a. was dat wij na schooltijd 's-avonds bij onze oom op bezoek konden gaan.

Aangezien ik vanwege mijn achtergrond toch enige jaren ouder was dan mijn klasgenoten en mijn vader inmiddels teruggekeerd was uit Indië, mijn ouders waren inmiddels in Venlo gaan wonen, besloot ik over te stappen naar de HBS en die in Venlo te gaan volgen op het Thomas College aldaar. Na enige jaren besloot ik terug te gaan naar het College (vlgs mij was ik toendertijd een van de eerste "spoorstudenten") en op het College eindexamen heb gedaan.

Bijgaand enige foto's uit de 50-er jaren die ik nog in mijn album gevonden heb. In mijn bezit is ook nog een krantenartikel (in memoriam) met foto van mijn overleden oom Directeur A. van Thiel, Mocht u daar in geïnteresseerd zijn dan kan ik u dat uiteraard ook toesturen.

Noot: de foto's staan op IbcArnoVanThiel

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.